Særskilte dagtilbud til borgere med demens eller en lignende kognitiv funktionsnedsættelse.

I Hjørring kommune tilbydes borgere, som har en demens-sygdom eller demenslignende sygdom et særskilt dagtilbud.

Formålet med tilbuddet er at øge brugerens livskvalitet ved:

  • at forebygge isolation
  • at vedligeholde og stimulere brugerens fysiske, psykiske og sociale funktioner
  • at forebygge øget behov for hjælp og give brugeren mulighed for at forblive længst muligt i eget hjem
  • at aflaste ægtefælle i eget hjem og dermed forebygge udbrændthed hos ægtefælle

I dagtilbuddene lægges der særlig vægt på:

  • overskuelighed, forudsigelighed og genkendelighed for den enkelte
  • aktivitet og samvær som er identitetsskabende - det kan være fysiske, kreative eller kulturelle aktiviteter
  • aktiviteterne tager udgangspunkt i årstiderne, den enkelte livshistorie, lokalhistoriske emner mv.
  • der lægges en stor vægt på samarbejde med de pårørende og hjemmeplejen

Brugeren skal selv betale mad og drikke samt udflugter og materialer, der forbruges i forbindelse med aktiviteterne.

Det er Hjørring kommunes myndighedsfunktion på ældreområdet og demensvejlederen i dit distrikt, som henviser til tilbuddet.